Criteris generals alumnat

CRITERIS GENERALS PER A L´ALUMNAT (ESO)

 ASSISTÈNCIA

Són faltes d’assistència justificables:

 • Malaltia.
 • Causes de força major: defuncions, bodes, operacions de familiars i, en general, qualsevol altra causa que la familia justifiqui, sempre que es pugui, documentalment.
 • Visita mèdica.
 • Acompanyar/anar a buscar germans/germanes a l’escola.
 • Estar expulsat (sempre amb feina).

Són faltes d’assistència no justificables:

 • Adormir-se.
 • Marxar del Centre sense permís de la família.
 • No assistir a les sortides obligatòries, sense causa.

Com es justifica?

Al tutor/a

 • Conversa presencial o per telèfon (cal deixar-ne constància al Registre de l´alumne/a i informar-ne la Cap d’Estudis).
 • Per agenda i/o comunicat escrit.
 • Justificant mèdic.
 • Justificant de Direcció.

El/la tutor/a informa de les faltes justificades a la resta de professorat durant les reunions d’Equip Docent.

PUNTUALITAT

El Centre tancarà les portes d’entrada a les hores acordades per Claustre. L’alumnat que arribi quan les portes estiguin tancades no podrà entrar a l’aula i s’haurà d’estar al pati petit fins que toqui el timbre de la classe següent. A partir de cinc retards, el tutor li aplicarà mesures disciplinàries. Si ve acompanyat per la mare o pel pare, o bé si porta algun tipus de justificant oficial, no es comptarà com a retard.

La puntualitat entre hores és obligatòria i es valorarà. Quan hi hagi canvis d’aula, sobretot si l’alumnat ve del gimnàs, dels tallers, del pati o d’alguna aula específica, es dóna un marge de 5 minuts abans de comptar-ho com a retard. Si no hi ha desplaçaments (canvis d’aula), no es pot permetre cap marge de temps, perquè els/les alumnes no poden sortir de classe.

MATERIAL

L’alumnat té l’obligació de tenir i portar aquell material que el/la tutor/a li haurà demanat a principi de curs, i cal insistir, si encara no s’ha fet, en el pagament de la quota del material.

Cada tutor/a ha d’especificar al seu alumnat quin és aquest material imprescindible i ha d’exigir que el porti. Se n’ha de prendre nota cada vegada que un/a alumne/a no el porti. Si la manca de material es repeteix cinc cops durant el trimestre, s’aplicaran a l’alumne/a mesures disciplinàries.

L’alumnat ha de respectar el material propi, d’altres i del Centre. No fer-ho repercutirà també en la nota. A més, pot ser causa de sanció.

RESPECTE I COMPORTAMENT

El respecte i el bon comportament són bàsics. L’alumnat té el deure de complir les normes de comportament. Entenem que un mal comportament i la falta de respecte mostren un desinterès o falta de motivació que es reflectirà en la nota trimestral o final.

En general, es considera mal comportament interferir el ritme de classe i activitats de Centre, com ara:

 • Aixecar-se sense permís.
 • Parlar quan no toca.
 • Sortir de classe sense permís.
 • Abocar-se a la finestra.
 • Menjar a classe.
 • Embrutar aula i mobiliari.
 • Ús de telèfons mòbils, MP3, MP4, jocs electrònics i d’altres.
 • Moure’s pel Centre d’una forma incorrecta, cridant, corrent, obrint portes…
 • No respectar els/les companys/es i el personal del Centre.
 • Faltes reiterades (cinc cops per trimestre) de retard, d’estar-se pels passadissos o de manca de material.
 • Anar a la cantina entre hores de classe.

INTERÈS I TREBALL

L’alumnat té el deure de mostrar interès per la feina que es fa al Centre i fer el treballs que se li encarreguin. L’interès i el treball s’han de valorar i tenir en compte en la nota d’actituds, valors i normes.

Aspectes a tenir presents:

 • Participar en les activitats proposades.
 • Tenir al dia la feina que posi el professorat. El professorat l’ha de controlar periòdicament i posar nota.
 • Fer els deures que el professorat encarregui per fer a casa.
 • Mostrar iniciativa.
 • Presentació correcta dels treballs.
 • Saber fer una exposició oral correcta.